Interpellation/fråga

28. Svar på interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam (KD)