Interpellation/fråga

28. Interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam (KD)