Interpellation/fråga

26. Interpellation om arbetskläder till förskolepersonal från L Burmeister (SD)