Interpellation/fråga

Svar på interpellation om barnens plats i en växande kommun