Interpellation/fråga

Svar på interpellation om antisemitism i Uppsala