Interpellation/fråga

6 Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska uppdrag