Interpellation/fråga

22 Svar på interpellation av Jonas Segersam (KD) angående förankring av beslut