Interpellation/fråga

20 Svar på interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal