Interpellation/fråga

19 Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet 2017