Interpellation/fråga

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om skolans kompensatoriska uppdrag