Interpellation/fråga

21 Interpellation av Stefan Hanna (C) om markarbeten i Uppsala kommun