Interpellation/fråga

KF 23 Svar på interpellation om förebyggande av sexuella trakasserier/övergrepp