Interpellation/fråga

KF 22 Svar på interpellation om främjandet av Ungdomens hus och ungas inflytande