Interpellation/fråga

KF 16 Svar på interpellation om nettokostnad för invandringsmottagande