Interpellation/fråga

222. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om utköp av personal