Interpellation/fråga

218. Interpellation om förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad