Interpellation/fråga

217. Interpellation om arbetet med fossilfria arbetsmaskiner