Interpellation/fråga

Svar på interpellation om Bostad först