Interpellation/fråga

239. Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS-bostäder