Interpellation/fråga

Svar på interpellation om palliativ vård