Interpellation/fråga

Svar på interpellation om bristen på förskoleplatser under våren