Interpellation/fråga

26. Interpellation angående kostnader för neddragningar inom LSS