Interpellation/fråga

150. Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS och personlig assistans