Interpellation/fråga

Svar på interpellation om trygghet i Uppsala