Interpellation/fråga

92. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minnet av förintelsen