Interpellation/fråga

88. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa