Interpellation/fråga

86. Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola