Interpellation/fråga

122. Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS och personlig assistans