Interpellation/fråga

115. Interpellation om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och Bälinge- med svar