Interpellation/fråga

201. Svar på interpellation om arenor och idrott