Interpellation/fråga

199. Svar på interpellation om arbetet med fossilfria arbetsmaskiner