Interpellation/fråga

163. Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om Uppsalas företagsklimat