Interpellation/fråga

88. Interpellation om omorganisationen av servicebaser för funktionshindrade