Interpellation/fråga

87. Interpellation av Stefan Hanna (C) om rektorernas rådighet