Interpellation/fråga

Interpellation om placeringar av flyktingar i familjehem