Interpellation/fråga

Fråga om engångsutbetalning för kommunens kostnader för flyktingmottagande