Interpellation/fråga

73. Interpellation om rektorernas rådighet