Interpellation/fråga

196. Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala