Interpellation/fråga

Interpellation angående de aviserade kraftiga neddragningarna inom gymnasieskolan