Interpellation/fråga

55. Interpellation om tillsättande av ledande styrelseuppdrag