Interpellation/fråga

53. Interpellation om resultatuppföljning i gymnasieskolan