Interpellation/fråga

Interpellation om att skapa en rekreaktions- och kulturpark i kv. Seminariet