Interpellation/fråga

Fråga om att tillämpna lag om valfrihetssystem