Interpellation/fråga

Interpellation om vilka åtgärder som avses för att öka valdeltagandet