Interpellation/fråga

Interpellation om besparingar i gymnasieskolan