Interpellation/fråga

Svar på interpellation om barnens frukost i förskolan