Interpellation/fråga

Interpellation om vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla kommunens träffpunktsverksamheter