Interpellation/fråga

Interpellation om att minska lärarnas administrativa börda