Interpellation/fråga

Interpellation om att socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning