Interpellation/fråga

Interpellation om hur funktionshindrades möjlighet till delaktighet stärks